Kwetsbare kinderen en hun gezin mogen niet tussen wal en schip vallen!
Daar zet BEN zich voor in.

1.

Ontwikkelplaats ervaringsdeskundigheid

Een project van Netwerk Beter Samen met het doel om de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid te bevorderen. Voor 2024 zijn er drie bouwstenen:

 1. Samen ontwikkelen in de regio
 2. Samen leren in de ervaringsacademie
 3. Samen ontwikkelen in ervaringsdeskundigheid.

2.

K-EET

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een eetstoornis en diens gezinnen in de provincies Utrecht en Flevoland zijn gebaat bij het, binnen zo kort mogelijke termijn, op de juiste plek, de meest bij het gezin passende zorg te ontvangen. En dit alles kijkend naar de ernst van de ziekte.

Zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen bieden deze zorg door met elkaar samen te werken, via de zogenaamde netwerkzorg.

3.

Implementatie RET-monitor

De landelijke RET- monitor is opgericht in opdracht van de projectleiders van de bovenregionale expertisenetwerken
met als doel deelname aan een lerende monitor. Er wordt in kaart gebracht waar verdere ontwikkeling nodig is en wat de hiaten zijn in de jeugdhulp op zowel lokaal,
regionaal, bovenregionaal als landelijk niveau.

4.

Begeleiding bij leertrajecten

Onder begeleiding van Maud Jonkhout hebben jeugdhulpregio’s geleerd en ontwikkeld door middel van casusevaluaties. Uitgangspunten hierbij zijn: de vorm van een leersessie wordt op basis van de vraag bepaald en de gespreksbegeleider verzorgt het gehele traject rondom een evaluatie.

5.

Suïcide expertiseteam Jeugd (SET-j)

SET-j heeft als doel intercollegiaal advies bieden aan professionals over suïcidaliteit bij kinderen en jongeren. De werkzaamheden bestaan uit: dagelijkse (op werkdagen van 10.00-11.00 uur en 14.00 -15.00 uur) consultatie, participerende consultaties en deksundigheidsbevordering aan de individuele hulpverlener.

6.

Urgentieteam (Eemland)

MetMaya is gestart met een ‘specialistisch ambulant urgentie team’. Met dit team wordt beoogd om gezinnen en jongeren met een urgente vraag direct en integraal te helpen en betrokkenen te ondersteunen met als belangrijkste doel: crisishulp en uithuisplaatsingen voorkomen en de hulp zoveel mogelijk thuis geven.

7.

Leercirkel leren van casuïstiek (Eemland)

Er worden ad hoc procesevaluaties gedaan binnen en tussen organisaties. Uit de procesevaluaties is de behoefte ontstaan om in de regio gestructureerd te leren en dit onderdeel te laten zijn van het werken in partnerschap. Vanuit regionaal leeroverleg kan aangegeven worden op welke problematiek in een kwartaal geëvalueerd wordt, zodat een maximaal leereffect ontstaat.

8.

Doorontwikkeling RET (Eemland)

Regio Eemland wil graag het huidige RET doorontwikkelen en op een onafhankelijke manier buiten MetMaya en SAVE positioneren. In het RET kan dan vastgelopen casuïstiek worden besproken. Het huidige team complexe casuïstiek van de gemeente Amersfoort kan mogelijk doorontwikkeld worden naar een RET voor de hele regio.

9.

Expertiseteam verklarende analyse (Eemland)

Om onderdeel uit te maken van de ‘beweging naar nul’ moet bij iedere vraag naar verblijf, met alle partners, doorgedacht worden of verblijf buiten het eigen gezin of een andere gezinsvorm echt de oplossing is. Een gedegen verklarende analyse is nodig om te achterhalen wat er aan de hand is en wat daaraan te grondslag kan liggen.

10.

Versnellingstraject en bestendigen werkwijzen (Flevoland)

Doorontwikkeling van:

 • Versnelling ambulant 24-uurs aanbod ter vervanging van residentieel verblijf
 • Maximaliseren van de de transformatiegedachte ‘zo thuis mogelijk’
 • Door- en uitstroom van jeugdigen op behandelgroepen.

11.

Breed oplossen (ZOU)

Domeinoverstijgend denken en handelen moet verbeterd worden. Er wordt een casusgerichte benadering gevolgd en er wordt verbinding gezocht met lokale partijen. Uitgangspunt is dat organisaties beter samenwerken en samen met de inwoner toerwerken naar dezelfde (tussen)doelen.

12.

Versterken procesregie

Door middel van:

 • Versterken van competenties
 • Inzet onafhankelijke procesregie
 • Learning-on-the-job.

13.

Aanpak complexe echtscheidingen (ZOU)

 • Verbreden van mogelijkheden van lokale teams en SAVE door het snel kunnen inzetten van laagdrempelige ondersteuning (hulp, coaching) op het gebied van echtscheiding, náást het maken van een duurzaam plan.
 • Dubbel inzetten (twee medewerkers)
 • Evalueren

14.

Versterken jeugdbeschermingsketen complexe echtscheiding (Lekstroom)

 • Relatie- en scheidingsdesk waar bijvoorbeeld maatjes projecten worden aangeboden en een gesprek kan worden aangeknoopt met stiefouders
 • Versterken van de samenwerking tussen SAVE en de lokale teams

15.

Domeinoverstijgende casuïstiek (Lekstroom)

Domeinoverstijgend denken en handelen moet verbeterd worden. Dit vraagt ontschot en wettelijke kaders verbindend werken. Beschikbaarheid van budget en oplossingsgericht denken waar Wlz-Jeugd en/of Wmo samenkomt. Ook de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs meer in verbinding en partnerschap uitvoeren.

16.

Versterken casusregie (Lekstroom)

Implementatie en het versterken van het vakmanschap door:

 • Versterken competenties door de toepassing en inzet van de verklarende analyse
 • Inzet casusregie
 • Leren en ontwikkelen met nadrukkelijk aandacht voor domeinoverstijgend denken en oplossen.

17.

Domeinverbindend samenwerken (Utrecht-West)

Utrecht West wil zijn lokale teams en de medewerkers van SVMN nog meer versterken door middel van een domein verbindende werkwijze ten dienste van een gezinsgericht plan voor elk gezinslid.

18.

Uitstroommogelijkheid jongeren 17-23 jaar (Utrecht-West)

Kamers met Aandacht (KmA) mogelijk maken voor de jeugdigen in Utrecht-West. Hiermee wordt gewerkt aan de ambitie om uitstroom uit jeugdzorginstellingen te bespoedigen en instroom in instellingen voor BW of MO te voorkomen.

19.

Samen dragen van intensieve ambulante inzet (Utrecht-Stad)

 • Voorkomen dat jeugdigen uit huis worden geplaatst, veel worden verplaatst en/of versnipperd hulp ontvangen
 • Randvoorwaarden creëren voor professionals
 • Eenvoudiger organiseren van intensieve hulp
 • Passende aanpak ontwikkelen.

20.

Verbouwing gezinshuis Nest

Met de verbouwing van het gezinshuis Nest zijn vier gezinsgerichte verblijfsplekken gerealiseerd. In het gezinshuis wonen kinderen/jongeren (in de leeftijd van 4-18 jaar) samen met de gezinshuisouders en hun eigen kinderen. Het biedt kinderen en jongeren structuur, veiligheid en geborgenheid.

Image